Een vluchteling van kleur gevangen in een kooi van "exclusie"

 


Het op papier zetten van gevoelens verbonden aan daden waar men geen directe controle over heeft
, voelt frustrerend en soms zelfs nutteloos. Toch besluiten wij wel wat te zeggen over datgene wat ons allen al een paar dagen frustreert. 

 

Om de zoveel tijd gaan wij allen naar de stembussen, in de hoop en het geloof dat democratie zegeviert indien wij als burgers onze eigen steentjes bijdragen. Ons inlezen in politieke agenda’s, ons laten informeren over de doelen en doelstellingen van een politieke partij, maar bovenal het geloven in een structuur dat te allen tijde menselijkheid, eerlijkheid en gelijkheid dient. Dit systeem werkt omdat wij “geloven.” Wij geloven dat onze regering het beste voor heeft met al haar burgers, ongeacht haarkleur en oogkleur. Wij geloven dat onze leiders altijd zullen pleiten voor menselijkheid en mensenrechten. Wij geloven dat, hoe erg het ook wordt elders op de wereld, onze leiders en onze rechtstaat zal staan op de pilaren van gelijkheid, eerlijkheid en menselijkheid. 

 

Toch komen er dagelijks steeds meer en meer zaken aan de oppervlakte die dat geloof doen schudden. Dit systeem waar wij ons geloof in plaatsen en waar wij onze hoop op vestigen, blijkt aan alle kanten in duigen te vallen, waar het moraal en menselijkheid betreft. Tot in toplagen van het bestuur is racisme en discriminatie verworven. Waar eenheid versterkt, regeert polarisatie steeds meer en meer over ons en onze idealen.  Nederland is een Rechtstaat. Een rechtstaat heeft grondbeginselen waaraan gehouden dient te worden om zo burgers te beschermen tegen de willekeur van de staat. Lees dat nog een keer door. Hoeveel zaken kan jij al opnoemen waarin de rechtstaat heeft gefaald? Een recent voorbeeld “Toeslagenaffaire.” 

 

Dit alles is op nationaal vlak, maar Nederland is niet alleen betrokken op nationaal vlak. Nederland is onderdeel van de VN en de EU. In die hoedanigheid heeft Nederland een stem in besluiten die genomen worden en handelingen die verricht worden. Zo is Nederland samen met 149 andere landen gehouden aan de Vluchtelingen Verdrag die in 1951 is opgesteld om vluchtelingen te beschermen. Nadat miljoenen mensen op de vlucht sloegen door een oorlog die zijn basis vond in uitsluiting en polarisatie. Een paar artikelen uit dat Verdrag met recente voorbeelden en een aantal vragen die jullie zelf kunnen invullen en wellicht ook kunnen delen: 

 

1. Artikel 3 Non- Discriminatie 
De Verdragsluitende Staten zullen zonder onderscheid naar ras, godsdienst of land van herkomst de bepalingen van dit Verdrag op vluchtelingen toepassen.

Vraagworden vluchtelingen vanuit Oekraïne op dezelfde wijze opgevangen als vluchtelingen vanuit Afghanistan? Zo niet, is dat dan in strijd met dit artikel? Zo ja, zijn er al consequenties? 

 

2. Artikel 21 Huisvesting

Wat de huisvesting betreft, zullen de Verdragsluitende Staten, voor zover deze aangelegenheid geregeld is bij de wet of door voorschriften dan wel onderworpen is aan overheidstoezicht, de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende vluchtelingen zo gunstig mogelijk behandelen en in elk geval niet minder gunstig dan vreemdelingen in het algemeen onder dezelfde omstandigheden.

 

Vraag: Hoe was de huisvesting in Ter Apel afgelopen zomer? Hebben Oekraïners op dezelfde wijze moeten leven? Zijn er leegstaande hotels, gymzalen, huizen of burgerinitiatieven opgezet voor deze mensen in Ter Apel? Zo, niet is dat dan in strijd met dit artikel? Zo ja, wat zijn de consequenties geweest? 

 

Naast de VN is Nederland ook lid van de Europese Unie. De begroting van de Europese Unie wordt voor 92% gefinancierd door de lidstaten, waaronder dus ook Nederland. Alles wat de EU doet en waar geld voor nodig is daar legt Nederland ook een groot bedrag voor neer. Daar is natuurlijk een Ministerie voor verantwoordelijk; het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij zien toe op de inkomsten en uitgaven vanuit de EU. Was dit niet hetzelfde Ministerie die laatst in het nieuws kwam voor institutioneel racisme? Om terug te komen op de uitgaven van Nederland. Nederland is een Nettobetaler aan de EU. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat Nederland meer geld uitgeeft aan de EU dan dat het ontvangt. Om precies te zijn 8,7 Miljard meer, sinds 2021. 

 

We kunnen dus concluderen dat een groot bedrag van jou, mij en onze belastingcenten worden afgedragen aan de EU zonder dat we daarvan terugkrijgenNu is het ook fijn om te weten, wat wordt er met dat geld gedaan? Waar gaat jouw belastinggeld waar je zo hard voor hebt moet werken naartoe? Ik kan je alvast een gruwelproject aanwijzen waar jouw geld waarschijnlijk aan besteed wordt: De Europese Kerkers aan de grens van Europa om Asielzoeker en Vluchtelingen te martelen, te dehumaniseren en te breken zodat ze geen veiligheid en heil meer zoeken in Europa. De Europese Interne Veiligheidsfonds en het Asiel, Immigratie en Integratiefonds hebben 627 miljoen Euro betaald aan Europese Landen Bulgarije (Lid van de EU sinds 2007 en van de VN), Hongarije (lid van de EU, VN en NAVO) en Kroatië (lid VN en lid van EU sinds 2013) om vluchtelingen en asielzoekers onmenselijk, onwettig en onethisch gevangen te nemen zonder enig respect voor wetgeving, verdragen en de beginselen van menselijkheid. 

 

VraagHoe kan dit gebeuren in 2022? Wie is er verantwoordelijk? Hoe gaan wij als burgers om met deze informatie?  Zijn we boos? Zijn we gerustgesteld? Zijn we onverschillig? Onze reactie als volk, als burgers, als individu stelt vast wat voor maatschappij wij zijn. Het stelt vast wie wij zijn en hoe wij gezien willen worden. Het stelt vast in hoeverre wij zijn gegroeid in idealen, denkwijze en menselijkheid. De vervanmijnbedshow staat op dit moment open en duidelijk voor je in jouw slaapkamer op jouw telefoon en het staart je recht in je ogen aan. Weglopen ervoor heeft geen zin. Inzien dat er veel fout gaat, dat er veel racisme is, dat mensen de dupe zijn van slechte politiek en gierigheid van onze economie is de enige uitweg. Alleen dan kan je terugpakken wat van jou is. Je macht als burger, je recht als individu en jouw idealen als mens. Sta op tegen onrecht waar het ook geschiedt en roep jouw regering ter verantwoording! 

Zoals Martin Luther King ooit zei: “injustice anywhere is a threat to justice everywhere”

 

Geschreven door: Sodaba Abibzay